English
  • 25 აპრილს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელში შეხვედრა გაიმართა, სადაც ‘მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი’ - საქართველოს წარმომადგენლობის (MdM) მიერ წარმოდგენილი იქნა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის თანასწორგანმანათლებელთა მხარდაჭერაზე დაფუძნებული მკურნალობის საპილოტე პროექტის წინასწარი შედეგები. შეხვედრას ზიანის შემცირების ქსელში შემავალი ორგანიზაციების რეგიონალური და თბილისის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
  • 27 აპრილს საქართველოში ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა დაფუძნდა. პლატფორმის შექმნის მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე დაინტერესებულმა მხარეებმა რუმს ჰოთელ თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს. ამჟამად საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმაში 33 არასამთავრობო ორგანიზაცია და მოძრაობაა გაწევრიანებული.
  • Региональная программа «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!» была разработана Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) по приглашению Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) принять участие в конкурсе в качестве кандидата первого этапа Новой модели финансирования. Цель и задачи программы направлены на снижение темпов распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии посредством активизации усилий по адвокации в об
  • 26 ივნისს „ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს“ ნარკოტკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა გამართა საპროტესტო აქცია საქართველოს პარლამენტთან საადვოკაციო კამპანია „ჩემი რეპრესია - შენი რეგრესია“-ს ფარგლებში. აქციის მთავარი გზავნილი იყო: კანონი კლავს! მხარდაჭერა დასჯის ნაცვლად.
სიახლეები
28-30 ივნისს ქ. ჟენევაში  გაეროს UNAIDS პროგრამების საკოორდინაციო საბჭოს რიგით 38-ე სხდომა გაიმართა, სადაც თემატურ სეგმენტში ,,სამოქალაქო სექტორის როლი აივ/შიდსის წინააღმდეგ“ ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მაკა გოგია საქართველოში აივ/შიდსის პროგრამის შესახებ მოხსენებით გამოვიდა. 
პროექტები

რეგიონალური პროექტი „ზიანის შემცირება მუშაობს-დააფინანსეთ!’

დონორი: შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი

განმახორციელებელი:  ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი

პერიოდი:  2014 აპრილი2017 მარტი

 

ორგანიზაციები
”ჰერა XXI " - ასოციაცია ”ჰერა XXI" არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ,რომელიც მხარს უჭერს მოხალისეთა ჩართულობას მთელი ქვეყნის მაშტაბით და უზრუნველყოფს სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა უფლებებთან დაკავშირებულ ისეთ ინფორმაციასა და სერვისებზე სრულ ხელმისაწვდომობას ,რომელიც იცავს თიოთოეული ადამიანის სქესობრივ უფლებებს და მიზნად ისხავს მარგინალიზებული მოსახლეობის დაკმაყოფილბას .მტკიცებულებებზე დამყარებული პრაქტიკა არის ჩვენი საქმიანობის საფუძველი
ქსელის ისტორია

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წელს დაფუძნდა. ამჟამად ქსელში გაერთიანებულია 26 წევრი ორგანიზაცია საქართველოს 11 ქალაქიდან.ქსელში გაერთიანებულია ორგანიზაციები,რომელთა უშუალო საქმიანობის სფერო ნარკოტიკულ საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებულ და მომიჯნავე საკითხებს ეხება.ქსელის თითოეული ორგანიზაცია დამოუკიდებელია და მათი საქმიანობის ნაწილია ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირება.

 

 ქსელის წევრი ორგანიზაციები ერთიანდებიან ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების იდეის გარშემო და ახორციელებელ ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა : აივ/შიდსის B,C,ჰეპატიტების და სისხლით გადამდები და სხვა ინფექციების გამოვლენა და მკურნალობა,კონსულრტირება,უსაფრთხო ინექციაზე და სქესობრივ ცხოვრებაზე საინფორმაციო მასალისა და საშუალებების გავრცელება,ნარკოპოლიტიკაზე ზემოქმედება,უფლებების ადვოკატირება და თემის გაძლიერება.ქალი მომხმარებლების უფლებების დაცვა,ზედოზირების პრევენცია,წევრი ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა.

 

მისია, ფასეულობები და საქმიანობის მიზნები

 

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხედვაა - ქვეყანა, სადაც  ნარკოტიკების მოხმარება განიხილება, როგორც  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და არა დამნაშავეობასთან ბრძოლოს საკითხი; ხოლო ნარკომომხმარებლებს ხელი მიუწვდებათ ჯანმრთელობის დაცვის,  მათ შორის ზიანის შემცირების სერვისებზე; აქვთ შესაძლებლობა იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და სრულად გამოიყენონ საკუთარი პოტენციალი.

ქსელის წევრებს სწამთ, რომ ზიანის შემცირება არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ემსახურება ინფექციების (აივ, ბ და ც ჰეპატიტები, ტუბერკულოზი, სგგი) გავრცელების პრევენციას და  ზედოზირებით გამოწვეული სიკვდილობის შემცირებას.

ქსელის მისიაა გააერთიანოს და გააძლიეროს ზიანის შემცირების სფეროში მოქმედი ორგანიზაციები და თანამოაზრეები;  შექმნას ერთიანი ეროვნული პლატფორმა ზიანის შემცირების პოლიტიკის და პროგრამების ეფექტური განხორციელებისა და ადვოკატირებისათვის.

ქსელი აღიარებს და პატივს სცემს ჰუმანიზმის, ტოლერანტობის, პარტნიორობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს.  ქსელს სწამს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უფლება და გააჩნია პოტენციალი სარგებელი მოუტანოს საკუთარ თავს და საზოგადოებას.

ქსელის მუშაობა ეფუძნება სამ ძირითად მიმართულებას:

1.      პოლიტიკის ადვოკატირება - მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკოპოლიტიკის გატარება

ამ მიზნით ქსელი ახორციელებს კვლევებს, ცნობიერების ამაღლებას, აწარმოებს საადვოკაციო კამპანიებს და დიალოგს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და პოლიტიკის შემქმნელებთან; თანამშრომლობს საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.

2.      სერვისების მიწოდების ორგანიზება და განვითარება - ზიანის შემცირების  სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

ზიანის შემცირების სერვისებს უპირატესად ქსელის წევრი ორგანიზაციები ახორციელებენ. ასეთი პროგრამების ფარგლებში ქსელი ხელს უწყობს ზიანის შემცირების სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას, მათ უწყვეტობას, ხარჯთეფექტურობას და მიწოდების გეოგრაფიის გაფართოებას. ასევე სერვისების მიწოდებისთვის დაფინანსების მოზიდვის სირთულის გათვალისწინებით, ქსელის წევრები ერთიანი ძალებით ცდილობენ ამ მიმართულებით ფონდების მოპოვებას.

3.      წევრების შესაძლებლობების გაძლიერება   - ძლიერი ორგანიზაციები ქმნიან ძლიერ ქსელს

ქსელი ხელს უწყობს წევრი ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარებას. ამ მიმართულებით  ქსელი ახორციელებს წევრი ორგანიზაციების საჭიროებათა გამოვლენას, შესაბამისი პროფესიული ცოდნის, უნარებისა და  ორგანიზაციული მართვის საკითხებზე ინფორმაციის გავრცელებას, სწავლებისა და საკონსულტაციო მომსახურების ორგანიზებას. იმავდროულად ქსელი კოორდინირებას უწევს წევრ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლას და ეხმარება მათ პარტნიორული თუ კოალიციური საპროექტო იდეების გამოვლენაში.

ქსელის საქმიანობა ეფუძნება შემდეგ ძირითად სამუშაო პრინციპებს:

·         წევრ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთპატივისცემა;

·         ქსელის საქმიანობაში წევრთა პარიტეტული ჩართულობა;

·         წევრ ორგანიზაციებს შორის კოორდინირებული მუშაობა;

·         გადაწყვეტილების მიღება დისკუსიითა და კონსენსუსით;

·         საქმიანობების, შედეგების  და  ბიუჯეტის გამჭირვალობა;

·         ქსელის აღმასრულებელი რგოლის ანგარიშვალდებულება

 წევრი ორგანიზაციების მიმართ;

 ·         საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება;

 ·         მზაობა სტრატეგიული პარტნიორისადმი;

 

ქსელის სტრუქტურა

 

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის უზენაესი ორგანოა წევრთა საერთო კრება.

ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს საერთო კრების მიერ არჩეული გამგეობა.

ქსელის გამგეობა წარმოადგენს მმართველ ორგანოს, რომელიც განსაზღვრავს ქსელის პოლიტიკას (მისია, სტრატეგია, პარტნიორობა, ახალი წევრების მიღება, მართვის პრინციპები და პროცედურები) და უზრუნველყოფს მეთვალყურეობას მის  განხორცილებაზე.

გამგეობის მიერ დანიშნული აღმასრულებელი დირექტორი მართავს ქსელის სამდივნოს ყოველდღიურ მუშაობას, ახორციელებს ოპერაციულ დაგეგმარებას, პასუხისმგებელია მიმდინარე საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებაზე.

 

აღმასრულებელი დირექტორის მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობს ორგანიზაციის ფინანსური ჯგუფი და ასევე  პროგრამის/პროექტის   მენეჯერები და თანამშრომლები. 

 

ორგანოგრამა

organogrma_400 


ეს ვებგვერდი მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ ამ ვებგვერდის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი” და არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ევროკავშირის პოზიციის გამომხატველად.
პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი ყველა უფლება დაცულია - ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 2013
სიახლეებიქსელის ისტორიაქსელის წევრი ორგანიზაციებიბმულები და რესურსებიკონტაქტი